لوگو کتابخانه بابل

محمد قاضی

دن کیشوت

دن کیشوت دن کیشوت!

دن کیشوت دن کیشوت!   روزگاری نویسنده‌ای بود که گاهی معرفی کتاب هم می‌نوشت. روزی هوس کرد رمان دن کیشوت را معرفی کند. پشت میزش