محمدعلی صوتی

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی – سراسر کشور را افسانه فرا گرفته است.+ چه؟ یک پیام سیاسی؟ کشور؟– نه نه. منظورم این است که