لوگو کتابخانه بابل

مجتبی گل‌محمدی

تجسد خدا و فسخ قانون

تجسد خدا و فسخ قانون

تجسد خدا و فسخ قانون   فرارسیدن منجی برای الاهیاتی که آموزه‌ی بنیادین آن تجسد خداست، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ پولوس رسول در اعلام