لوگو کتابخانه بابل

مانه و ابژه‌ی نقاشی

مانه و ابژه‌ی نقاشی

آینهٔ خالی

 آینهٔ خالی   غالباً در صحبت از امپرسیونیسم شاخص‌ترین نقاشانی که به ذهن هر شنونده‌ای می‌آیند ادگار دگا و کلود مونه هستند (‌دومی حداقل به