لوگو کتابخانه بابل

ماریو بارگاس یوسا

جنگ آخر الزمان

کلیسا همیشه پشت در است

کلیسا همیشه پشت در است   شاید تا به حال بارها به تعریف واژۀ روشنفکر اندیشیده باشید، به دغدغۀ این قشر و این که چه

سوربز

ردّ خونین توجیه

ردّ خونین توجیه مواجهه موقعیتی روایت‌ساز است. مثل مواجهۀ گیل‌گمش با مرگ، مواجهۀ انسان با انتقام خدایان، مواجهۀ رستم با سهراب، مواجهۀ دن‌کیشوت با دیو