مارتین هایدگر

هستی پرسش

هستی پرسش

«چگونه باید جرم این سنگ را سنجید؟»؛ «چند گونه‌ی جانوری وجود دارد؟»؛ «روابط افراد در جامعه را چگونه باید تحلیل کرد؟». پرسش‌های رایج علوم معمولاً