لوگو کتابخانه بابل

مائوریتسیو ویرولی

برای عشق به میهن،‌مائوریتسیو ویرولی

میهنِ آزادی

میهنِ آزادی   از جمله‌ی «او یک شهروند ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است» واژه‌ی شهروند را حذف کنید؛ می‌شود او یک ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی

برای عشق به میهن | مائوریتسیو ویرولی | ترجمهٔ مهدی نصرالله‌زاده

میهن آزادی

میهن آزادی   از جمله‌ی «او یک شهروند ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است» واژه‌ی شهروند را حذف کنید؛ می‌شود او یک ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی