لوگو کتابخانه بابل

لیو تالستوی

مرگ ایوان ایلیچ

ما و مرگ

ما و مرگ   همه می‌میریم. دیر یا زودش چندان مهم نیست اما بالاخره روزی می‌رسد که ما قطعاً و حتماً در این جهان نخواهیم