لوگو کتابخانه بابل

لیلی گلستان

رستگار خشم خویش

رستگار خشم خویش

رستگار خشم خویش   مرزهای پذیرش و توقع انسان کجاست؟ انسان تا کجا می‌تواند به هر چیزی عادت کند؟ چه اتفاقی باید بیفتد تا انسان

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن

کتاب هنر مدرن   نقاشی مدرن دو نقطه‌ی اوج دارد: پابلو پیکاسو و مارسل دوشان. شاید آنها نقاش‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را بر عصر

انسان، برج بلند اعتراض

انسان، برج بلند اعتراض حکومت‌های استبدادی و کمونیستی و توتالیتر تا کجا پیش خواهند رفت؟ یعنی اگر شرایط کلی زندگی دست آنها را باز می‌گذاشت

اگر شبی از شب‌های زمستان

رمانی که رمان نیست

رمانی که رمان نیست   شما مشغول خواندن معرفی کتاب اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری اثر ایتالو کالوینو هستید. این ریویو را علی شاهی