لوگو کتابخانه بابل

لویاتان در نظریهٔ دولت تامس هابز

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن

هابز، فرانکنشتاین و فلسفه‌ی سیاسی مدرن   احتمالاً سیاست جزو معدود پدیده‌هایی در جهان است که یکسره برساخته‌ای بشری به نظر می‌رسد. شکاف بین سیاست