لوگو کتابخانه بابل

لسلو کراسناهورکایی

شیاد و اتوپیا

شیاد و اتوپیا

شیاد و اتوپیا   دیالکتیک خاموش تانگوی شیطان را می‌توان در پرتو قاعده‌ی تحکم‌آمیز ویتگنشتاین فهمید: «فکر نکن، ببین!» در این رمان در وهله‌ی اول،