لوگو کتابخانه بابل

لئون تروتسکی

تاریخ انقلاب روسیه

پیامبر مورخ

پیامبر مورخ   اینکه روش و منش یک نثر تاریخ‌نگارانه چگونه باید باشد، بحث درازدامنی‌ست. سبک‌ها و مکتب‌های تاریخ‌نگاری از یک منظر سبک‌ها و مکتب‌های