لوگو کتابخانه بابل

قرارداد اجتماعی

پرومته در زنجیر

پرومته در زنجیر

پرومته در زنجیر   پس‌لرزه‌های خروج لویاتان از اعماق اقیانوسِ دوران مدرن تمامی نداشت و سواحل فرانسه را نیز متلاطم کرد. کتاب ژان‌-ژاک روسو واریاسون