لوگو کتابخانه بابل

فواد جراح‌باشی

همبودگی آینده

همبودگی آینده

همبودگی آینده   یک کاغذ مستطیل طوری تا خورده که دو مربع دقیقاً هم‌اندازه و متقارن در دو طرف خط تا درست شده‌اند. بالای یکی