لوگو کتابخانه بابل

فریبا ارجمند

گورستان پراگ

توهم‌ها و توطئه‌ها

توهم‌ها و توطئه‌ها   آیا تا به حال به چگونگی شکل‌گرفتن یک توهم جمعی فکر کرده‌اید؟ چه اتفاقی می‌افتد که ناگهان گروهی، گزاره‌هایی کلی را