لوگو کتابخانه بابل

فردریش فون هایک

متافیزیسین و اقتصاددان

متافیزیسین و اقتصاددان

متافیزیسین و اقتصاددان   آیا از نظر شما اقتصاد قواعدی علمی دارد؟ از نظر هایک بی‌شک چنین است. اقتصاد علمی است مثل تمام علوم انسانی