لوگو کتابخانه بابل

غلط‌نویسی

همایون شجریان: آهای ویراستار! کار داریم تا کار

آهای ویراستار، کار داریم تا کار!

یک آرایشگر که آدم را می‌بیند معمولاً اول به کجایش نگاه می‌کند؟ یک بدنساز که با آدم رخ‌به‌رخ می‌شود از سر تا پا به چه چیز طرف نگاه می‌کند؟ ممکن است یک کفش‌فروش شما را ببیند و به مدل کفشتان یا سایز پایتان توجه نکند؟ ویراستار هم همین است.