لوگو کتابخانه بابل

علی اکبر علیزاد

نوشتن با دوربین

نوشتن با دوربین روبر برسون فیلمسازی بود که به تنفر از بازیگران حرفه‌ای و نفرت از هر شکلی از «بیان» یا «انگیزه‌ی روانشناسانه» شهرت داشت.