لوگو کتابخانه بابل

عالم مثل

تمثیل مثل افلاطون

روشنایی تاریک هستی

روشنایی تاریک هستی نگاهی به «تمثیل غار» افلاطون برای پریسا رفائی   «تخیل کن!». سقراط مدام به گلاوکن می‌گوید: «تخیل کن!»: «غاری زیرزمینی را تخیل