لوگو کتابخانه بابل

طبل حلبی

طبل حلبی

موهبت توقف

موهبت توقف   شر مثل وبا از دل یک نفر به ذهن او سرایت می‌کند و از ذهن او به ذهن تمام آدم‌هایی که متقاعد