لوگو کتابخانه بابل

صالح نجفی و مراد فرهادپور

خطر و نجات: آگامبن، بنیامین و هایدگر

آگامبن، بنیامین و هایدگر

آگامبن، بنیامین و هایدگر   هایدگر زمانی در یکی از معماگون‌ترین عبارت خود، در «پرسش از تکنولوژی»، با استفاده از عبارتی از هولدرلین گفت: «نجات