لوگو کتابخانه بابل

شکسپیر

انسان، بی‌ ردای خدایی

انسان، بی‌ ردای خدایی   خدایان سرنوشت را باور نمی‌کنند و آنچه از میان لب‌های جادوگران گوریده بیرون می‌جهد، در نظرشان زوزۀ بادی‌ست که فقط

باورِ خواسته‌شدن

باورِ خواسته‌شدن   – می‌دانی حسادت شبیه چیست؟ – در صفحۀ حوادث روزنامه‌ای روزی در جایی نوشته بود: « مورچه‌های آدم‌خوار به مردی حمله کردند