لوگو کتابخانه بابل

شازده احتجاب

شازده احتجاب

انحطاط در احتجاب

انحطاط در احتجاب او را در نظر بیاورید که گوی یخی عظیمی را روی دوش مبارک گذاشته و قرار است تا آخر عمر چنان ببرد