لوگو کتابخانه بابل

سینما چیست

سینما چیست

بازن که می‌نوشت

بازن که می‌نوشت   او پیرِ کایه دو سینما بود. کسی که به قول سرژ دنی لکنت زبان داشت، شیفته‌ی حیوانات بود و در چهل