لوگو کتابخانه بابل

سیمون دوبوار

همه می‌میرند

همه می‌خواهند زنده بمانند

همه می‌خواهند زنده بمانند   فرض کنید دارید توی خیابان راه می‌روید، یکهو فرشته‌ای نازل می‌شود و براتی به دستتان می‌دهد که عمرتان را تا