لوگو کتابخانه بابل

سیرن‌ها

آواز سیرن‌ها خرده روایتی در ادیسه هومر

آواز سیرن‌ها

آواز سیرن‌ها نگاهی به یک خرده‌روایت در ادیسه   «تو نخست به نزد زنان سیرن فراز خواهی رسید که آوایشان هر انسانی را که به