لوگو کتابخانه بابل

سوفوکل

افسانه‌های تبای

در سوگ اُدیپ

در سوگ اُدیپ   آن چیست که صبح با چهار پا راه می‌رود، ظهر با دو پا و غروب با سه پا؟ نمی‌دانید؟ افسانه‌های تبای