لوگو کتابخانه بابل

سه‌گانه نیویورک

از تبس تا نیویورک

از تبس تا نیویورک

از تبس تا نیویورک   فردی ناشناس با نویسنده‌ی گمنامی (که با نام مستعار می‌نویسد، نام یکی از شخصیت‌های الن پو، یعنی ویلیام ویلسون) تماس