لوگو کتابخانه بابل

سعید حمیدیان

دنیای قشنگ نو

در حسرت بازگشت به مالپاییس

در حسرت بازگشت به مالپاییس – «چیز نابی خورده‌ای؟»– «تمدن خوردم»– «چی؟»– «تمدن مسمومم کرد؛ آلوده شدم»این گفتگوی میان برنارد و وحشی است. دو شخصیت