سرگذشت ژیل بلاس

سرگذشت ژیل بلاس

ذکر جمیل ژیل بلاس سانتیلانی

مشخص است که چرا ما ترجمۀ دیگر میرزا حبیب اصفهانی، «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»، را بیشتر می‌خوانیم و بیشتر دوست داریم: «حاجی‌بابا» دربارۀ ماست، هجو