لوگو کتابخانه بابل

زیبایی‌شناسی

sodom and gomorrah

از نگاه نظم‌بخش هنر

از نگاه نظم‌بخش هنر در طبیعت همه‌چیز با هم در پیوند و تبادل است. هر پدیده‌ای در پدیدۀ دیگر گذار، و هرچیزی به چیزی دیگر

تاریخ زشتی

هنر زشت

هنر زشت   احتمالاً برای یک انسان غربی، ماسک آیینی آفریقایی ممکن است وحشتناک باشد و او را بترساند، حال آنکه همین ماسک برای یک