لوگو کتابخانه بابل

زوال فرشته

هیچ‌کس برگزیده نیست

هیچ‌کس برگزیده نیست

هیچ‌کس برگزیده نیست   در رمان زوال فرشته، خواننده به جهان عجیبی پا می‌گذارد. افسانه‌ای تکرارشونده در  کتاب‌های آیین بودیسم و هندو به واقعیت تبدیل