لوگو کتابخانه بابل

زن در ریگ روان

زن در ریگ روان

بلیت یکسره‌ای به سوی غم‌آوا

بلیت یکسره‌ای به سوی غم‌آوا اگر نویسنده باشید و بخواهید فضایی خلق کنید که شخصیت داستانتان در آن و در مدتی کوتاه از خامی کودکانه‌ای