لوگو کتابخانه بابل

ریشارد کاپوشچینسکی

امپراتور

شاه گوش می‌کند

شاه گوش می‌کند   یکی از مشاغل مهم دربار هایله گبر سلاسی، بالش‌کشی بود. همه‌ی ۵۲ اورنگ شاهی پایه‌هایی بلند داشتند، در اندازه‌های مختلف. اورنگ‌ها