لوگو کتابخانه بابل

روسیه

زنی در برلین

زنان در جنگ

زنان در جنگ   بیایید از جلد کتاب شروع کنیم: چرا نویسنده کتابش را با نام واقعی‌اش منتشر نکرده؟ ترس؟ شرم؟ ملاحظات اجتماعی؟ ترفند ادبی؟