لوگو کتابخانه بابل

روح پراگ

روح پراگ

آخرین دقایق اعدامی

آخرین دقایق اعدامی دههٔ شصت میلادی. پراگ. خورشیدِ پراگ مردد و بی‌رغبت خودش را از کوه‌های هربنی بالا می‌کشد. زندانیِ محکوم به اعدام آخرین طلوع