لوگو کتابخانه بابل

رنه دکارت

تأملات در فلسفه‌ی اولی

شک و شیطان

شک و شیطان   «الف الف است». گزاره از این ساده‌تر و بدیهی‌تر هم می‌شود؟ اما سادگی این گزاره در خود معضلی را پنهان کرده