لوگو کتابخانه بابل

رضا قاسمی

از ترس و تبعید

از ترس و تبعید   در ساختمانی که محلّ اقامت تبعیدی‌های ایرانی در پاریس است، شبی جوانی که بچه‌ی جوادیه است و راوی او را