لوگو کتابخانه بابل

رضا آقازاده

درباره زمان

از زمانی که زیسته بودیم

از زمانی که زیسته بودیم زمان همواره خود را برای انسان به دو شکل آشکار کرده است: ۱. زمانی که آن بیرون، واقعاً در جهان