لوگو کتابخانه بابل

رساله‌‌ای در باب حکومت

رام‌‌کردن حیوان سرکش

رام‌‌کردن حیوان سرکش

رام‌‌کردن حیوان سرکش یکی از انگیزه‌های تغییر در اتمسفر سیاسی تمامی جوامع امید است؛ امید به وضعیتی بهتر از امروز و دیروز. فرض کنید به