لوگو کتابخانه بابل

دینو بوتزاتی

توهم‌های تاتاری

توهم‌های تاتاری   بین این دو شکل زندگی کدام‌یک را انتخاب می‌کنید: یک زندگی آرام، یک شغل معمولی، همراه زن و فرزند و خانواده در