لوگو کتابخانه بابل

دلوز

خود و دیگری در فلسفه نیچه در هنر

دست‌های فراانسان

دست‌های فراانسان نیچه و مسئلهٔ «خود و دیگری» در هنر   1- انسان حیوان صاحب نطق است. (ارسطو، سیاست) 2- می‌اندیشم پس هستم. من همین

چرا فلسفه چیست؟ چرا فلسفه؟

چرا «فلسفه چیست؟»؟ چرا فلسفه؟

چرا «فلسفه چیست؟»؟ چرا فلسفه؟ نگاهی به بخش اول کتاب فلسفه چیست؟ اثر دلوز و گتاری     فلسفه چیست؟ یا به راستی چیست آن‌چه

تفاوت و فلسفه علی شاهی

تفاوت و فلسفه: تثلیث مقدس

تفاوت و فلسفه: تثلیث مقدس نگاهی به هستی‌شناسی دلوز از منظر اسپینوزا، نیچه و برگسون   ۱. پارمنیدس ادعا می‌کند که «هستی هست» و این