لوگو کتابخانه بابل

در خیابان مینتولاسا

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی   – سراسر کشور را افسانه فرا گرفته است. + چه؟ یک پیام سیاسی؟ کشور؟ – نه نه. منظورم