لوگو کتابخانه بابل

درباره کتاب

یادداشت‌های کتابفروش خیابان انقلاب

ناشرها چرا و چطور با «نوبت چاپ» فریب‌تان می‌دهند؟

ناشرها چرا و چطور با «نوبت چاپ» فریب‌تان می‌دهند؟ چرا در سال‌های اخیر این‌قدر تأکید بر نوبت چاپ زیاد شده است؟ آیا نوبت چاپ دلیل کافی‌ست برای اهمیت و ارزش یک کتاب؟ اگر نیست، چرا نیست؟ این جستار پاسخی‌ست به این پرسش‌ها.