درباره کتاب تزار عشق و تکنو

بیایید کمی رمان بنوازیم!

بیایید کمی رمان بنوازیم!

اگر به شما بگویند رمانی نوشته شده که از اتاق‌های نمور و دالان‌های مخوف و تاریک شوروی استالینی آغاز می‌کند و به آخرین دستاوردهای فیزیک