لوگو کتابخانه بابل

درباره ادیسه

ادیسه | هومر | ترجمۀ میرجلال‌الدین کزازی |  نشر مرکز

درباره ادیسه

درباره ادیسه ‍ کتاب «ادیسه» تا نوشته شد، از شهر آیوس بیرون آمد و به راه افتاد. دویست سال طول کشید تا جزایر یونان را