دانلود افسانه های تبای

در سوگ اُدیپ

در سوگ اُدیپ

آن چیست که صبح با چهار پا راه می‌رود، ظهر با دو پا و غروب با سه پا؟ نمی‌دانید؟ افسانه‌های تبای را بخوانید.خدایی پیشگویی کرده