لوگو کتابخانه بابل

دادلی اندرو

آنچه سینما هست.

چیست سینما؟

چیست سینما؟   «آنچه سینما هستِ» دادلی اندرو [What Cinema is! در مقابل What is Cinema؟ آندره بازن] کوششی‌ست در جهت اعاده‌ی حیثیت از نظریه‌ی