لوگو کتابخانه بابل

خورخه لوئیس بورخس

کتاب بورخس علی شاهی کتابخانه بابل

کتاب بورخس

کتاب بورخس   این متن ترجمه‌ی بخش کوچکی است از رساله‌ی «کتاب الکتابت» اثر ابن حقّان بخاری فیلسوف اندلسی قرن پنجم. از آن‌جا که کتاب

فضای هزارتو خورخه لوییس بورخس کتابخانه بابل علی شاهی

فضای هزارتو

فضای هزارتو نگاهی به مفهوم فضا در داستان‌های بورخس   داستان «جاودانه»ی بورخس، داستانی است درباره‌ی یک سردار رومی، که برای یافتن رودخانه‌ی «جاودانگان» و

کتابخانه بابل

کتابخانه یا برج؟

کتابخانه یا برج؟   فرض کنید با چنین متنی روبه رو شوید: «کتابخانهتنهاچیزیکهدوربارهدربمبئیاینبناینویسندهمدورنامحدودامادایرهمی‌توانستمتصورفرسنگهااینکتابمعبدبودکهمیتوانستدورانیاستکنموسالهایشبستهکتابیمتناوبدرحریقیسروانتسباشدباستانییادورانیبودمیشودویرانشدهبود»نظرتان چیست؟ کاملاً بی‌معنا و غیرقابل‌خواندن؟ درست است اما قبول کنید که همین