لوگو کتابخانه بابل

خرد و انقلاب

دیالکتیک و انقلاب

دیالکتیک و انقلاب

دیالکتیک و انقلاب   «الف الف است». این گزاره‌ی ساده چه ربطی به دگرگونی انقلابی جهان می‌تواند داشته باشد؟ «الف الف است» دست‌کم به این